RODO - przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem (w rozumieniu RODO) danych osobowych Użytkowników korzystających z Urządzenia jest COINLAB Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Dąbrowskiego 28, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000685866, posiadająca numer NIP 5423278952 oraz REGON 367740913; dane kontaktowe: adres e-mail: [email protected]
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługobiorcę w celu

a) wykonania Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

  1. przyjęcia zapłaty za sprzedane Jednostki Kryptowalut lub dokonania zapłaty za nabyte Jednostki Kryptowalut;
  2. przeniesienia Jednostek Kryptowalut do Portfela Kryptowalut Użytkownika lub Portfela Kryptowalut Usługodawcy;
  3. przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego;
  4. kontaktowania się z Użytkownikami w celach prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży.

b) realizacji obowiązków Instytucji Obowiązanej wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lic. c RODO w związku z art. 34 i innymi Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15) polegających m.in. na weryfikacji tożsamości Usługobiorcy (i Beneficjenta rzeczywistego).
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zabezpieczeniu urządzeń (Bitomatów) przed uszkodzeniami fizycznymi oraz potencjalnych reklamacji klientów. W tym celu, przetwarzany jest wizerunek Usługobiorcy zarejestrowany w trakcie monitoringu.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę przez okres trwania Umowy Sprzedaży, a także po jej zakończeniu (maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przeciwko Usługodawcy) w celu:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  2. pwykonania obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;
  3. rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych przez Użytkowników.

Dane niezbędne do realizacji obowiązków administratora będącego Instytucją Obowiązaną, zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15), Administrator ma obowiązek przechowywać – zgodnie z przywołaną Ustawą - przez 5 lat.

5. Użytkownikowi przysługuje dostęp do jego danych osobowych, jak również prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia jego danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W zależności od kwoty transakcji, usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika:

  1. imienia i nazwiska,
  2. numeru telefonu,
  3. adresu e-mail,
  4. skanu dowodu tożsamości i danych zawartych w tym dokumencie na które składają się: numer PESEL lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL, data wydania i ważności dowodu, seria i numer dokumentu, zdjęcia (wizerunku),
  5. adres zamieszkania,
  6. państwo urodzenia,
  7. dane beneficjenta rzeczywistego w zakresie imienia i nazwiska, faktur pełnienia funkcji PEP, powiązań rodzinnych z taką osobą, obywatelstwa, serii i numeru dokumentu tożsamości,
  8. wizerunek osoby, zarejestrowany kamerą umieszczoną w bitomacie.

Ponadto, Administrator przetwarza adres portfela kryptowalutowego, na potrzeby wynikające z obowiązków wskazanych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Dz.U.2022.593 t.j. z dnia 2022.03.15).

7. Podanie danych wymienionych w ust. 6 jest dobrowolne, przy czym ich podanie stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży a zakres danych wynika z przepisów prawa, w związku z czym niepodanie wymienionych danych skutkować będzie odmową zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. Użytkownik, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Administrator nie podejmuje decyzji względem Użytkownika w sposób zautomatyzowany, jak również nie poddaje profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.